Czy sąd może zmusić pracodawcę do wypłaty mojego wynagrodzenia do rąk żony?

„Moja żona twierdzi, że ja w żaden sposób nie partycypuję w kosztach utrzymania naszej rodziny, żona wychodzi z założenia, że jej wynagrodzenie przeznaczone jest na utrzymanie domu, zaś moje wynagrodzenie przeznaczane jest wyłącznie na moje potrzeby. Straszy mnie, że pójdzie do sądu, abym dokładał się do kosztów związanych z utrzymaniem domu i dziecka. Oczywiście to, co mówi, jest nieprawdą. Czy sąd może zmusić pracodawcę do wypłaty mojego wynagrodzenia do rąk żony?”.

Zgodnie z prawem, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY, sąd może NAKAZAĆ, ażeby WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Zgodnie z prawem oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY, którą przez swój związek założyli.

Ma to zastosowanie do WSZYSTKICH małżeństw, niezależnie od istniejących w nich ustrojów majątkowych.

Jak uzyskać NAKAZ WYPŁATY WYNAGRODZENIA małżonka do swoich rąk? Należy złożyć WNIOSEK o wydanie nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności przysługujących współmałżonkowi do swoich rąk. Wnioskodawcą może też być prokurator oraz organizacja społeczna, która może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia alimentacyjne.

KONIECZNYMI WARUNKAMI do uzyskania wynagrodzenia współmałżonka są:

  1. Istnienie między małżonkami związku małżeńskiego,
  2. Niespełnianie przez jednego z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  3. Pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu.

Powyższe WARUNKI muszą występować łącznie i powinny istnieć na chwilę zamknięcia przez sąd rozprawy.

Jeżeli małżeństwo ustało lub zostało unieważnione przed wydaniem przez Sąd postanowienia, postępowanie zostanie umorzone. 

Sąd może zmusić do wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka jedynie wtedy, gdy małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny. Ma to miejsce wówczas, gdy nie przekazuje rodzinie zarobionych przez siebie pieniędzy bądź nie dokonuje koniecznych zakupów lub nie ponosi koniecznych opłat związanych z funkcjonowaniem rodziny, tak aby zapewnić wszystkim członkom rodziny życie NA RÓWNEJ STOPIE ŻYCIOWEJ. Nie można natomiast mówić o nieprzyczynianiu się przez małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny, gdy realizuje on swoje obowiązki poprzez świadczenie pracy w gospodarstwie domowym lub poprzez wychowywanie wspólnych dzieci. 

Sąd może wydać NAKAZ jedynie po wysłuchaniu małżonka mającego być obciążonym NAKAZEM. Do wysłuchania nie dojdzie, jeżeli sąd z góry oceni, że nie zostały spełnione przesłanki konieczne do wydania NAKAZU:

  1. Istnienie między małżonkami związku małżeńskiego,
  2. Niespełnianie przez jednego z małżonków obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  3. Pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu.

Jeżeli sąd wyda nakaz, odpis postanowienia zostanie wysłany do pracodawcy z wezwaniem, aby przypadające od niego wynagrodzenie za pracę lub inne należności wypłacał w całości lub w części wyłącznie do rąk drugiego współmałżonka.

Postępowanie wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację (nie ma znaczenia, który z małżonków złożył pozew o rozwód lub separację), ulega – z chwilą wytoczenia powództwa – zawieszeniu.

Należy pamiętać, że wydanie nakazu nie wpłynie na możliwość ściągnięcia długów małżonka – przeciwko któremu nakaz został wydany – przez jego wierzycieli. Korzystniejsze jest więc wniesienie pozwu o zaspokajanie potrzeb rodziny i uzyskanie tym samym tytułu egzekucyjnego, gdyż należności alimentacyjne są zaspakajane przed innymi wierzytelnościami. Co więcej, zmiana pracodawcy przez małżonka, przeciwko któremu został wydany nakaz wypłaty wynagrodzenia – spowoduje, że konieczne będzie uzyskanie nowego nakazu.

Jeżeli chcesz omówić ze mną swój przypadek, zapraszam na spotkanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top