Czy winny małżonek może stracić na podziale majątku?

„Żona zdradziła mnie i żąda, abym wyprowadził się z domu, który wybudowałem i który stanowi nasz wspólny majątek. Żona nie przyczyniła się do budowy domu, wręcz odwrotnie przez cały okres trwania związku małżeńskiego trwoniła nasz majątek. Zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie żony. Czy fakt, że to żona jest winna rozpadu naszego małżeństwa ma znaczenie? Czy winny małżonek może stracić na podziale majątku?”.

Sąd – orzekając rozwód – orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (chyba, że obie strony wnoszą o rozwód bez orzekania o winie). Zasadniczo orzeczenie o winie nie wpływa na rozstrzygnięcie w przedmiocie majątku byłych małżonków, gdyż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba, że zawarły tzw. intercyzę.

Niemniej jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym!

A więc zgodnie z powyższym wyjątkiem od zasady równych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest możliwość ustalenia innej wielkości tych udziałów, tj. NIERÓWNYCH UDZIAŁÓW.

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

Poprzez „ważne powody” rozumie się takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznaniem jednemu z małżonków korzyści z majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania tego majątku. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 05 października 1974 r., sygn. akt III CRN 190/74 wskazał, iż przy ocenie „ważnych powodów” należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli.

Jeżeli więc małżonek zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron z powodu hulaszczego trybu życia bądź trwonienia majątku czy uzależnienia od hazardu lub z powodu innego zawinionego zachowania, wówczas sąd przy podziale majątku wspólnego może ten fakt uwzględnić i orzec o nierównym jego podziale.

WAŻNE:

Wina orzeczona w wyroku rozwodowym MOŻE wpłynąć na podział majątku wspólnego, gdy była orzeczona Z POWODÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW.

Wniosek więc z tego taki, że nie zawsze można żądać ustalenia tzw. nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków z uwagi na winę jednego z nich.

Jeżeli chcesz omówić ze mną swój przypadek, zachęcam do umówienia spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top