Umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej

„Chciałbym z żoną zawrzeć umowę o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Czy musimy zatem czekać, aż się rozwiedziemy?”.

Zgodnie z prawem, z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, między stronami następuje USTRÓJ ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ.

Jeśli oboje małżonkowie są faktycznie zgodni co do tego, ab rozdzielność majątkową ustanowić wcześniej, a być może i podzielić majątek, mogą w każdym momencie zawrzeć przed NOTARIUSZEM umowę majątkową małżeńską o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Umowa ta znosi przewidzianą prawem wspólność ustawową małżeńską i będzie regulowała stosunki majątkowe małżonków przez czas trwania związku małżeńskiego.

W umowie tej oboje małżonkowie oświadczają, że ustanawiają w ich związku małżeńskim ustrój rozdzielności majątkowej polegający na tym, iż każdy z małżonków zachowuje zarówno MAJĄTEK NABYTY PRZED ZAWARCIEM UMOWY, jak i MAJĄTEK NABYTY PÓŹNIEJ i zarządza całym swoim majątkiem SAMODZIELNIE.

Odtąd, oboje małżonkowie mają RÓWNE UDZIAŁY w majątku wspólnym.

Małżonek może powoływać się względem innych osób na powyższą umowę tylko wtedy, gdy jej zawarcie oraz jej rodzaj były tym osobom wiadome.

Przyjęty przez małżonków umowny ustrój rozdzielności majątkowej (wyłączający prawem przewidzianą wspólność ustawową małżeńską) nie znosi praw i obowiązków wynikających z zasad obowiązujących w stosunkach rodzinnych, w szczególności rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny.

Warto dodać, że umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej może zostać rozwiązana przez małżonków, a także może zostać zawarta przez nich nowa umowa majątkowa małżeńska, zmieniająca umowny ustrój majątkowy dotychczas ich obowiązujący.

Umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej kosztuje 492 zł (wraz z 23% podatkiem VAT; za to nie obejmuje kosztu wypisów – a to 6 zł wraz z 23% podatkiem VAT za stronę) i otwiera drogę do zawarcia kolejnej umowy – umowy o podział majątku wspólnego, ale już niekoniecznie u notariusza. Może to być zwykła forma pisemna. Natomiast jeżeli w skład majątku wchodzi NIERUCHOMOŚĆ, wówczas umowa o podział majątku MUSI BYĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. Majątek można podzielić również na drodze sądowej – będzie taniej!

Tak jak już wcześniej wspomniałam, oboje małżonkowie mają RÓWNE UDZIAŁY w majątku wspólnym, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków – na etapie sądowego podziału majątku! może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku, zaś przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Masz pytania? Chcesz się umówić na spotkanie? Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top