Mediacja – czy jest sens jej podejmowania?

„Jestem w trakcie rozwodu, razem z małżonką zostaliśmy skierowani przez sąd do mediacji. Chciałbym dowiedzieć się czym jest mediacja, na czym polega i jakie są jej konsekwencje? Jestem przekonany, że chcę rozwodu, więc czy jest sens jej podejmowania?”.

CZYM JEST MEDIACJA?

To procedura rozwiązywania konfliktu, w której BEZSTRONNY i NEUTRALNY mediator towarzyszy stronom będącym w sporze w procesie doprowadzenia do obopólnych uzgodnień za ich DOBROWOLNĄ zgodą oraz przy zachowaniu POUFNOŚCI. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu KWESTII SPORNYCH, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Ugoda wypracowana w mediacji ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd!

W sprawach rodzinnych przedmiotem mediacji może być:

Doświadczenie pokazuje, że mimo niewątpliwej potrzeby ustanowienia rozwiązań, szczególnie w sferze rodzicielskiej!, SILNY KONFLIKT pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami w znacznej części spraw skutecznie stoi na przeszkodzie wypracowania wspólnych zasad rodzicielskich. Zasadnym jest skorzystanie z mediacji JESZCZE przed wszczęciem postępowania! W trakcie trwania sprawy mediacja także ZAWSZE jest możliwa, o ile strony wyrażą na nią zgodę. Im wcześniej bowiem podejmą rozmowy, tym słabszy będzie stopień zaawansowania konfliktu i tym większe stanie się prawdopodobieństwo względnie szybkiego zakończenia sporu, szczególnie jeśli przez konflikt rodziców cierpią małoletnie dzieci.

Ustawodawca wprowadzając instytucję mediacji zasadniczo pozostawił stronom wybór mediatora. Ułatwieniem dla stron oraz sędziów kierujących do mediacji są listy stałych mediatorów oraz ośrodki mediacyjne prowadzone przez organizacje społeczne i zawodowe. W przypadku, gdy do mediacji kieruje sąd, wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów, jednakże strony MOGĄ wybrać innego.

Jednocześnie w przypadku spraw o rozwód i separację należy właściwie ODRÓŻNIĆ motywację dotyczącą mediacji od motywacji związanych z przyszłością związku małżeńskiego. Należy pamiętać, że celem mediacji może być zarówno rozmowa o warunkach pojednania, jak i zaplanowanie przyszłości po rozwodzie. Przedmiotem mediacji i cel, do którego dążą strony powinien być ich wspólną decyzją, mediator – z racji swojej roli – nie będzie wywierał presji ani w jednym, ani w drugim kierunku. 

Zgodnie z zasadą dobrowolności, odmowa udziału w mediacji lub wycofanie się z niej NIE POWODUJĄ negatywnych skutków procesowych. Jednakże sankcją za nieusprawiedliwioną odmowę podjęcia mediacji, w przypadku kiedy strony uprzednio wyraziły zgodę na mediację, może być obciążenie strony uchylającej się kosztami procesu.

Ustawodawca zagwarantował również niejawność postępowania mediacyjnego, zaś mediator zobowiązany jest zatrzymać w TAJEMNICY fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zgodnie zwolnią go z tego obowiązku. BEZSKUTECZNE jest również powoływanie się w toku postępowania przed sądem na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. Obie wspomniane zasady – poufności i dobrowolności – pozwalają stronom swobodnie ANALIZOWAĆ dostępne rozwiązania i rozważać rozmaite warianty porozumienia, bez przymusu jego podpisania, o ile uznają, że nie jest dla nich satysfakcjonujące. 

Z powyższego wynika więc prosty wniosek, dojście do porozumienia w drodze mediacji będzie zawsze lepsze niż proces, zgodnie z często powtarzaną przez sędziów paremią „lepsza słomiana zgoda, niż złoty proces”.

Mediację z profesjonalnym mediatorem należy odróżnić od negocjacji przy udziale stron i ich pełnomocników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top