Chcę się rozwieść, a nie znam adresu żony!

„Ponad rok temu pomiędzy mną a żoną pojawiły się konflikty i nieporozumienia. Żona wyprowadziła się do innego mężczyzny i od tego czasu nie utrzymujemy ze sobą kontaktu. Chciałbym się rozwieść, ale nie wiem, gdzie żona obecnie przebywa. Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy nie znam adresu żony?”.

Zgodnie z prawem, każde pismo procesowe POWINNO ZAWIERAĆ oznaczenie miejsca zamieszkania stron. 

Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa, a także ulica i numeru mieszkania

W świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt III CZP 43/14 NIE WSKAZANIE w pozwie adresu zamieszkania pozwanego jest brakiem formalnym uniemożliwiającym nadanie sprawie dalszego prawidłowego biegu.

Strona powodowa (strona wnosząca pozew), która nie zna adresu zamieszkania strony pozwanej powinna zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Wydziału Udostępniania Danych – celem ustalenia miejsca zamieszkania tej osoby. Na stronie internetowej MSWiA szczegółowo opisano procedurę udostępnienia danych, więcej informacji tutaj:

https://mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html#Tryb wnioskowy

Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł.

UWAGA: Centralne Biuro Adresowe już nie istnieje! (w internecie wciąż dostępne są informacje, że adres ustalić można w Centralnym Biurze Adresowym).

Jeśli istnieją przypuszczenia, że pozwany lub pozwana przebywa w zakładzie karnym lub została tymczasowo aresztowana strona powodowa może zwrócić się do Krajowego Rejestru Karnego.

Jeśli zaś działania wyżej wymienione okażą się BEZSKUTECZNE, strona powodowa może złożyć do Sądu wniosek o ustanowienie KURATORA dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Zgodnie z prawem, Sąd ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, Sąd przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1997 r., sygn. akt II CKU 71/97 uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony jest nieznane, stanowi podstawowy warunek ustanowienia kuratora. (…). Nie można uznawać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania strony przeciwnej.

Co więc będzie uprawdopodobnieniem? Chociażby pisemna informacja z MSWiA, o której mowa w niniejszym artykule. Przydatne również mogą się okazać zeznania świadków np. domowników, sąsiadów, właściciela lub administratora domu.

Pamiętać również należy, iż strona, która wnosi o ustanowienie KURATORA zobowiązana jest pokryć koszty związane z jego udziałem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy strona została zwolniona z kosztów sądowych lub gdy strona przeciwna przegrała sprawę.

O ustanowieniu KURATORA Sąd ogłasza publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.

Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne!, czyli traktowane jest tak, jakby pismo odebrała sama strona. 

Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

One thought on “Chcę się rozwieść, a nie znam adresu żony!

  1. Dzięki Pani mogłem poznać wiele ciekawych spraw, które mogą przydać się w przyszłości. Jeden z lepszych blogów prawniczych, na jakich byłem. Świetnie wykonywana praca, oby tak dalej i powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© Karolina Górska 2014

top